Meram Magdala: Nangulan Luwonju

Akko sinema duwon tia Meram Magdalalan bowojaidǝ. Saa 40 ngawo Isa Almasiwu tambǝnayen, Meram Magadalaye am gadero awo Isa cǝdǝna sammaa wulyeyeno.

fuwura cu. Kam duwon fǝrdu malǝmnjuyen ilmu majimadǝ. Jaman Linjilayen fuwura Isaye tadawa gǝni, am kǝlanjaye kongwa-a kamu-a. (faransa: talibé, disciple)

 

> ajami-manga

Meram Magdala

Meram Magdala