Kawuɍi kǝji kǝla Isa Almasiwuyen

 

Akko sinema duwon tia kawuɍi kǝji kǝla Isa Almasiwuyen bowojaidǝ.

Almasiwu cuf. Kaala Isaye, tima kam duwon Ala tia kǝreje mai jamanjuyero galajǝgǝnadǝ wo. (faransa: Messie, Christ)

 

> ajami-manga

Isa Almasiwu

Isa Almasiwu